Fra Šimo Ivelj novi doktor Kanonskog prava

    Rim - Fra Šimo Ivelj, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, obranio je 20. lipnja na Fakultetu kanonskog prava Papinskog sveučilišta Antonijanum u Rimu doktorsku disertaciju pod naslovom „Kanonske mjere s obzirom na napuštanje Katoličke crkve formalnim činom“. 

 

    Radnja je podijeljena u tri poglavlja.

 

   Prvo poglavlje, naslovljeno "Pritjelovljenje Kristovoj Crkvi prema Zakoniku kanonskog prava iz 1917. i 1983.", opći je uvod u tematiku. Naglasak je stavljen na sakrament krštenja sa izričitog pravnog gledišta, tj. na kanone 87 ZKP-1917 i 96 ZKP-1983, kojim osoba biva pritjelovljena Kristovoj Crkvi i stječe pravnu osobnost s dužnostima i pravima.

    Da bi vjernik u potpunosti mogao vršiti svoja prava i dužnosti koja su kršćanima vlastita, mora ostati u punom zajedništvu s Katoličkom crkvom vezom ispovijedanja vjere, sakramenata i crkvenog upravljanja. Samo krštenjem osoba pravno postaje član Katoličke crkve na konstitutivni, radikalni, ontološki i neizbrisiv način. Zahvaljujući neizbrisivom krsnom sakramentalnom pečatu (character baptismale) to pritjelovljenje ne može biti nikad izgubljeno, izbrisano ili opozvano, jer je po svojoj prirodi trajno i neopozivo. Tako samim formalnim napuštanjem Crkve, ili ekskomunikacijom, vjernik ne biva odvojen od Krista niti od Crkve kao mističnoga tijela, nego samo isključen iz Crkve kao pravno-društvenog tijela.

 

    Drugo poglavlje, "Napuštanje Katoličke crkve i punog crkvenog zajedništva" analizira napuštanje Crkve formalnim činom, a samim time i predviđene kaznene mjere kao posljedice takvog čina. Formalni čin predstavlja apsolutnu novost u aktualnom crkvenom zakonodavstvu s obzirom na ZKP iz 1917. Nastojalo se prikazati zašto, gdje i kada ga je zakonodavac ustanovio. U trećem poglavlju naslovljenom "Udruženje ateista i agnostika racionalista. Pokret sbattezzo", analiziran je taj konkretni primjer napuštanja Crkve formalnim činom.

 

    Treće poglavlje predstavlja novost u znanstvenom radu, budući da prvi put sa crkveno-pravnog gledišta obrađuje ovaj pokret. Ovo poglavlje želi naglasiti rast pokreta koji promoviraju napuštanje Crkve formalnim činom kojeg oni sami nazivaju sbattezzo (raskrštavanje). U samim počecima, članovi ovog udruženja tražili su ne samo brisanje vlastitog imena iz župnih matica krštenih, nego čak i samu narav krštenja. Danas ovaj pokret pod riječju sbattezzo podrazumijeva samo formalni izlazak iz Crkve, uz naznaku u matici krštenih actu formali ab Ecclesia catholica defecerit. Fra Šimin rad može poslužiti kao pravna pomoć onima kojima je povjerena pastoralna skrb vjernika, jer obrađuje sljedeće teme: kako osoba biva pritjelovljena Crkvi, tj. kako se postaje njezinim članom; na koje načine je moguće napustiti i kako postupiti u takvim slučajevima; koje su pravne posljedice jednog takvog napuštanja.

 

    Doktorsku radnju, pisanu pod vodstvom profesora Zbigniewa Sucheckog (OFMConv) i dvojice korelatora, Jorge E. Horta Espinoze i Stanisława Bogusza Matułe, fra Šimo je posvetio nedavno preminuloj majci. Na obrani su bili prisutni fra Šimina braća i sestre s obiteljima, braća iz Provincije te kolege sa studija.

 

    Fra Šimo je rođen 27. 04. 1982. u Potočanima (Jošava) kod Odžaka, od † Mate i † Šimice r. Filipović. Osnovnu školu završio je u Potočanima, Donjim Andrijevcima (HR) i Odžaku, a Opću gimnaziju u Odžaku. Postulaturu je završio u Visokom 2001/02., a franjevački habit obukao u Tolisi 14. 07. 2002. Godinu novicijata proveo je na Gorici-Livno 2002/03. Svečane zavjete položio je na Kovačićima u Sarajevu, 14. 09. 2007. Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu završio je Teološki studij 2003-2009. Kardinal Vinko Puljić podijelio mu je 30. 11. 2008. red đakonata, a 29. 06. 2009. i svećenički red. Od srpnja 2009. do srpnja 2010. vršio je službu župnog vikara na Sivši. U rujnu 2010. odlazi na postdiplomski studij kanonskog prava na Antonijanum u Rimu gdje postiže i magisterij 2013. godine.

 

 

Fra Šimi čestitamo i želimo mu uspjeh u daljnjem radu.

 

 

 

Izvor Bosna Srebrena

Sarajevo

 

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive